Tarieven Fysiotherapie

Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar gelden onderstaande tarieven.

Geldig vanaf 01 januari 2012

Zitting €33.00
Screening €16.50
Intake en onderzoek na screening €49.50
Intake en onderzoek na verwijzing €49.50
Toeslag voor uitbehandeling €16,50
Inrichtingstoeslag € 8,25
Niet nagekomen afspraak €30,00

 

Betalingsvoorwaarden

1.    De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut.
2.    De cliënt draagt er zorg voor dat de therapeut op hoogte is van de juiste verzekeringsgegevens. Dat wil zeggen dat alle niet vergoede behandelingen te allen tijde voor rekening van de cliënt zijn.
3.    Afspraken welke niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de therapeut zich het recht voor het tarief ‘niet nagekomen afspraak’ in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.
4.    De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
5.    Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
6.    Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso gerelateerde  bedragen (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, met een minimum van € 40,00, vermeerderd met de wettelijke rente, alles exclusief omzetbelasting.

Geef een reactie